Historie kurzů pořádaných v minulosti

Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy“ jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky.

Seminář je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., i novým uchazečům o znaleckou činnost, a jeho cílem je příprava absolventů pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tzn. podle zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a č. 504/2020Sb., v platném znění, včetně problematiky postavení znalců podle procesních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu a soudního řádu správního.

Datum konání: 13. 10. 2023

Lektoři:

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.,

MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

 

Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A)
(včetně právních, účetních a daňových aspektů)
13. – 16. 6. 2022

Vážení přátelé a příznivci,

předkládáme Vám nabídku na čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Pro velký zájem opakujeme úspěšný seminář. Rádi bychom pro Vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami,

Předmětem semináře budou nejen přeměny dle české právní úpravy, ale také možnosti nákupu a prodeje společností, příprava vhodné struktury akvizice (výběr mezi nákupem podílu nebo nákupem aktiv). Poslední den semináře bude věnován transakcím s obchodním závodem (podnikem), jako je vklad a prodej.

Seminář je určen všem zájemcům a odborníkům na dané téma, absolventům kurzů IOM a držitelům certifikátu Certifikačního ústavu VŠE Praha a dalších certifikačních ústavů, kteří by zvláště měli dbát na další rozvoj své odbornosti.

Cena: 9 800 Kč (cena je uvedena bez DPH)

——————————————————————————-

Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy“ jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky.

Seminář je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., i novým uchazečům o znaleckou činnost, a jeho cílem je příprava absolventů pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tzn. podle zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a č. 504/2020Sb., v platném znění, včetně problematiky postavení znalců podle procesních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu a soudního řádu správního.

Datum konání: 29. 4. 2022

Lektoři:

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.,

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

————————————————————-

ZNALECKÉ MIMIMUM

Institut oceňování majetku pořádá úspěšný jednodenní kurz věnovaný Obecné problematice soudního znalectví – Znaleckému minimum.

Studium je určeno uchazečům, kteří chtějí podat žádost o jmenování znalcem ještě v roce 2020 (do 31. 12. 2020 včetně), a to v oborech, ve kterých není zřízeno specializační čtyřsemestrální studium (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění).

Absolvováním tohoto studia získá žadatel o jmenování znalcem základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování znaleckého posudku, tak jak stanovují „Odborné podmínky pro jmenování znalců“ Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2021 nabude účinnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, kterým se mimo jiné mění i podmínky pro výkon znalecké činnosti, bylo by vhodné, aby si žadatel ověřil splnění kvalifikačních požadavků na příslušném krajském soudu dle stávající právní úpravy tak, aby mohl podat žádost o jmenování znalcem příslušnému soudu do 31. 12. 2020. Bližší informace ohledně jmenování znalcem po 1. 1. 2021 budou upravovat prováděcí předpisy (vyhlášky), které dosud nejsou k dispozici.

Plánovaný termín: 18. září 2020

Pozvánka s podrobnými informacemi (soubor v PDF ke stažení)

——————————————————————————————

Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A)
(včetně právních, účetních a daňových aspektů)
13. – 16. května 2019

Vážení přátelé a příznivci,

předkládáme Vám nabídku na čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Po dvou letech opakujeme úspěšný seminář. Rádi bychom pro vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami,

Předmětem semináře budou nejen přeměny dle české právní úpravy, ale také možnosti nákupu a prodeje společností, příprava vhodné struktury akvizice (výběr mezi nákupem podílu nebo nákupem aktiv). Poslední den semináře bude věnován transakcím s obchodním závodem (podnikem), jako je vklad a prodej.

Seminář je určen všem zájemcům a odborníkům na dané téma, především pak absolventům kursů IOM a držitelům certifikátu Certifikačního ústavu VŠE Praha a dalších certifikačních ústavů, kteří by zvláště měli dbát na další rozvoj své odbornosti.

Pozvánka na kurz Přeměny obchodních korporací, květen 2019 (soubor PDF)

————————————————————————————————————————————

Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR, aneb na co si musí dát pozor zkušení znalci i po letech praxe – 15. září 2018

Jde o opakování jednodenního semináře z 28. 5. 2018 věnovaného aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm, které musí znát i zkušený znalec s dlouholetou znaleckou praxí. Seminář byl připraven jednak na základě reakcí na velmi úspěšné specializační studium „Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“, ale zejména na základě dotazů týkajících se nové legislativy, která se znalecké činnosti bezprostředně dotýká. Účelem tohoto semináře je snaha usnadnit účastníkům orientaci v neustále se vyvíjející legislativě, seznámit je se zásadními změnami a novinkami promítajícími se do výkonu funkce znalce a upozornit je na stále často se vyskytující pochybení.

Kurz je v části týkající se GDPR svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstaly.


Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR, aneb na co si musí dát pozor zkušení znalci i po letech praxe – 28. května 2018

Jde o jednodenní seminář věnovaný aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm, které musí znát i zkušený znalec s dlouholetou znaleckou praxí. Seminář byl připraven jednak na základě reakcí na velmi úspěšné specializační studium „Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“, ale zejména na základě dotazů týkajících se nové legislativy, která se znalecké činnosti bezprostředně dotýká. Účelem tohoto semináře je snaha usnadnit účastníkům orientaci v neustále se vyvíjející legislativě, seznámit je se zásadními změnami a novinkami promítajícími se do výkonu funkce znalce a upozornit je na stále často se vyskytující pochybení.

Kurz je v části týkající se GDPR svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstanou.


Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A) (včetně právních, účetních a daňových aspektů) – 29. 5. až 1. 6. 2017

Jedná se o čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Jedná se o opakování úspěšného semináře, který proběhl v roce 2012 po novele zákona o přeměnách. Rádi bychom pro vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami.


Problematika soudního znalectví pro zkušené znalce, aneb na co si dát pozor po letech – 15. září 2015

Jedná se o kurz, který je jakýmsi pokračováním kurzu Znaleckého minima. Tento kurz se snaží už jmenovaným znalcům pomoci a poradit s neustále se vyvíjející legislativou, upozornit na jistá úskalí a také upozornit na stále častěji se vyskytující problémy, se kterými se při znalecké činnosti znalci setkávají, popř. i poradit jak tyto problémy řešit.


Odhad hodnoty těžebních práv a ložisek nevyhrazených nerostů – 18. března 2015

Tento zcela nový kurz je určen nejen pro již činné soudní znalce a odhadce majetku, ale i pro zájemce, kteří chtějí prohloubit své znalosti o problematiku báňského průmyslu. Posluchači v tomto kurzu získají přehled nejen o hlavních zásadách a metodách, které je třeba vzít v úvahu při odhadech hodnoty majetku v báňském průmyslu, ale seznámí se také s postupy, které se nejčastěji používají pro vlastní ocenění.


Antistres a efektivita práce – 22. října 2014

Kurz byl přesunut z původního zářijového termínu na 22.10.2014. Jednodenní kurz, který je určen všem, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit v tom:

  • jak si vymezit hranice
  • jak si to zorganizovat když to na mě padá ze všech stran
  • jak si při tom všem zachovat klid a zvládat emoce
  • překonání neefektivit, které děláme, protože o nich nevíme…

Soubory ke stažení (Word):


Vyjednávání, přesvědčování a techniky efektivní komunikace – 23. října 2014

Kurz byl přesunut z původního zářijového termínu na 23.10.2014. Tento jednodenní kurz se zaměřuje na témata:

  • jak si poradit s manipulativním jednáním
  • jak se pořádně připravit na jednání a nenechat se zaskočit
  • jak skutečně efektivně přesvědčovat
  • zvládnutí logického i emočního přístupu

Soubory ke stažení (Word):


Ocenění a insolvenční řízení – 16. až 17. září 2014

Kurz je určen nejen pro již činné soudní znalce a odhadce majetku (kteří absolvovali základní kurzy dříve a považují za potřebné doplnit si tehdy získané znalosti), ale i pro zájemce, kteří chtějí prohloubit své znalosti o problematiku likvidací a konkurzů.

Soubory ke stažení (Word):


Nový občanský zákoník a oceňování majetku – 24. dubna 2014

Kurz je určen především odborníkům v oblasti oceňování s důrazem na majetek nemovitý a také obchodní závod (tj. podnik). Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s novinkami, které v této oblasti zavádí nový Občanský zákoník od 1.1.2014. Jedná se o opakování úspěšného kurzu, který proběhl v lednu 2014, a je určen především pro zájemce, kteří nemohli lednový termín využít.

Soubory ke stažení (Word):


Profesionální prezentace včetně praktického tréninku – 15. až 16. dubna 2014

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v umění přesvědčivé a profesionální prezentace. Má teoretickou a praktickou část. Prezentační dovednosti mohou být velmi užitečné soudním znalcům a odhadcům, ale i odborníkům v jiných profesích.

Soubory ke stažení (Word):


Oceňování podniku v krizi a konkurzu

Čtyřdenní kurz je určen soudním znalcům, odhadcům majetku a analytickým asistentům jako úvod do problematiky likvidací a konkurzů včetně praktických řešení, a to nejen pro úkoly zadané od likvidátorů, konkurzních a insolventních správců, ale též pro zadání od soudů a orgánů činných v trestním řízení.

Datum konání: 16. – 19. února 2009 (jde o opakování kurzu, který proběhl 5. – 8. ledna 2009)

Ke stažení (soubory Word):V minulosti Institut nabízel například tyto střednědobé kurzy, které ale v současné době neprobíhají:

Oceňování nehmotného majetku

Kurz byl určen především pro odhadce a oceňovatele podniků. Kurz tedy předpokládal určité výchozí základní znalosti z oceňování podniků a tyto znalosti dále rozšiřoval na oblast nehmotného majetku.

Jednalo se o dvousemestrální kurs. Výuka byla organizována ve čtyřech týdenních soustředěních. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky. Po úspěšném ukončení kurzu účastníci obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.

Informace k naposledy otevřenému běhu kurzu ke stažení: Word (nehmotný majetek)


Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů

Tento kurz byl určen především pro další vzdělávání absolventů kurzů na oceňování podniků nebo nemovitostí. První běh kurzu již proběhl na jaře 1999 jako jednosemestrální. Druhý běh, který byl zahájen na jaře 2000, byl rozšířen a proběhl ve formě dvousemestrálního kurzu.

Informace k naposledy otevřenému běhu kurzu ke stažení: Word (báňské podniky)