Odborné publikace IOM

Institut oceňování majetku při VŠE se od roku 1998 zabývá také ediční činností. Cílem je především zajistit publikování textů zaměřených na různá specifická témata z oblasti oceňování. Často se jedná o velmi originální práce, k jejichž rychlému zveřejnění by IOM rád přispěl, a tím podpořil soustavné vzdělávání a předávání zkušeností v široké odhadcovské obci.

Dále jsou uvedeny základní informace o dosud vydaných publikacích. U každé publikace je uvedeno, na kterém kontaktním místě ji lze objednat. V současné době je hlavním kontaktním místem VŠE, kde lze publikace koupit nebo objednat jejich zaslání na dobírku. S ostatními dotazy se, prosíme, obracejte přímo na Institut oceňování majetku.

Kromě dále uvedených speciálních publikací IOM vydal také sborníky z mezinárodních konferencí k oceňování podniku pořádaných Institutem oceňování podniku. Podrobněji viz rubrika konference.

Publikace, které jsou v současné době v prodeji, lze zakoupit (nebo objednat zaslání na dobírku) v prodejně Ekopress, která se nachází v budově VŠE. Upozorňujeme, že na této stránce je uveden přehled všech publikací, které IOM vydal. Většina z nich ale byla vydána před delší dobou a v prodeji již není. Proto si v seznamu níže u každé publikace ověřte, zda ji lze objednat na VŠE, nebo zda publikace není v prodeji.


28. Jaroslav Šantrůček – Ing. David Štědra: Pohledávky, jejich cese a hodnota – 3. vydání

Šantrůček, J. - Štědra, D.: Pohledávky, jejich cese a hodnota - 3. vydáníISBN: 978-80-245-1920-3

Rok vydání: 2012

Počet stran: 167

Cena: 290  Kč

Kde objednat: VŠE

Jedná se o třetí aktualizované vydání publikace, která původně vyšla v roce 2000 a v roce 2005 pak vyšlo její druhé aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Publikace obsahuje originální ucelenou a propracovanou metodiku pro oceňování pohledávek pro účely jejich cese. Velká pozornost je opět věnována různým faktorům, které hodnotu pohledávky ovlivňují, a způsobům, jak je do ocenění promítnout. Knížka obsahuje také dvě rozsáhlé případové studie a naznačuje možnost využití regresní analýzy pro ocenění pohledávek.


27. Ing. Jiří Kokoška: Ceny nemovitostí podle cenových předpisů (aktualizace 2012)

Kokoška, J.: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů (2012)ISBN: 978-80-245-1898-5

Rok vydání: 2012

Počet stran: 83

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace je určena jako studijní pomůcka pro studenty denního studia i specializačních kurzů zaměřených na oceňování nemovitostí, tak jako vodítko pro odhadce a znalce v praxi. Obsahuje vysvětlení systému a základních pojmů v oblasti oceňování podle cenových předpisů, historický seznam předpisů a popis vlastních oceňovacích postupů s hlavním zaměřením na aktuální předpisy. Samotné právní předpisy součástí knihy nejsou.

Toto vydání navazuje na předchozí dvojdílnou verzi publikace Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů (publikace č. 25 níže) a obsahuje aktualizaci druhého dílu, ale i prvního dílu pro rok 2012.


26. Ing. Zbyněk Zazvonil: Oceňování nemovitostí – výnosový přístup (textová část – cvičení)

Zazvonil, Z.: Oceňování nemovitostí - výnosový přístup (cvičení)ISBN: 978-80-245-1525-0
Rok vydání: 2010
Počet stran: 52
Cena: 208
Kde objednat: VŠE

Publikace představuje praktickou pomůcku, která vysvětluje základní principy výnosového oceňování nemovitostí ve stručné formě sylabu. Tím přispívá ke snadnější orientaci při aplikacích výnosového přístupu a k rychlému pochopení těchto jeho základních principů. Publikace má netradiční formát na šířku, který umožňuje jednotlivé varianty řešení uspořádat vedle sebe a čtenář je tak může porovnávat ve vzájemných souvislostech. Tvoří vhodný doplněk základních knih autora i výukových kurzů na denním i specializačním studiu VŠE, ale ocení ji i ti, kteří se potřebují v problematice výnosového oceňování nemovitostí zorientovat co nejrychleji.


25. Ing. Jiří Kokoška: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů

Kokoška, J.: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů - I. dílKokoška, J.: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů - II. dílDíl I:
ISBN: 978-80-245-1572-4
Rok vydání: 2009
Počet stran: 110

Díl II:

ISBN: 978-80-245-1658-5
Rok vydání: 2010
Počet stran: 63

Komplet oba díly:

Cena: –
Kde objednat:  Není v prodeji

Ačkoli během času nabývá stále více na významu tržní oceňování, v oblasti nemovitostí se pro určité účely ocenění se nemůžeme obejít ani bez oceňování podle cenových předpisů, tj. bez tzv. „vyhláškového ocenění“. Tato publikace proto doplňuje ediční řadu Institutu oceňování majetku právě o tuto oblast. Je určena jako studijní pomůcka pro studenty denního studia i specializačních kurzů zaměřených na oceňování nemovitostí, tak jako vodítko pro odhadce a znalce v praxi.

Publikace obsahuje vysvětlení systému a základních pojmů v oblasti oceňování podle cenových předpisů, historický seznam předpisů a popis vlastních oceňovacích postupů s hlavním zaměřením na aktuální předpisy. Samotné právní předpisy součástí knihy nejsou. Vzhledem k tomu, že podstatnou součástí této oblasti je oceňovací vyhláška, u které pravidelně dochází k častým změnám, je publikace řešena jako dvojdílná. První díl obsahuje relativně stabilní části této problematiky, zatímco druhý díl je zaměřen právě na konkrétní výklad a číselné příklady k aktuální oceňovací vyhlášce. Předpokládáme, že druhý díl bude vždy aktualizován při novelizaci oceňovací vyhlášky.


24. Ing. David Dušek, Ph.D.: Základy oceňování nemovitostí – 3. upravené vydání

Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostí - 3. vydáníISBN: 978-80-245-1639-4

Rok vydání: 2010

Počet stran: 143

Cena: –

Kde objednat:  Není v prodeji

Jedná se o další aktualizované vydání publikace, která poskytuje základní informace týkající se nemovitostí, jejich evidence a trhu s nemovitostmi a dále přehled hlavních metod pro oceňování pozemků a budov včetně základních principů oceňování věcných břemen a oceňování nemovitostí pro zvláštní účely.

Publikace je velmi vhodná pro studenty a čtenáře, kteří se potřebují rychle a přehledně seznámit se základy tržního oceňování nemovitostí. Text je doplněn řešenými příklady.


23. Ing. Jan Jurečka, CSc.: Oceňování ochranné známky s případovými studiemi – 2. přepracované vydání

Jurečka, J.: Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku - 2. vydáníISBN: 978-80-245-1303-4

Rok vydání: 2007

Počet stran: 121

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace je oproti první knížce Ocenění ochranné známky z roku 2000 zcela přepracovaná a odráží nové poznatky a zkušenosti, které autor od této doby načerpal. Kniha upozorňuje na postavení ochranné známky v rámci nehmotného majetku. Klade důraz na oceňování nehmotného majetku včetně ochranné známky s ohledem na ekonomickou situaci podniku jako celku. Snaží se utřídit a definovat jednotlivé druhy nehmotného majetku. Přestavuje různé metody pro ocenění ochranné známky, ale v upravené podobě oproti předchozí knize. V roce 2006 vyšlo první vydání, druhé vydání z roku 2007 je rozšířeno především o čtyři případové studie na ocenění ochranné známky.


22. Ing. Pavla Maříková, CSc. – prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podnikuISBN: 978-80-245-1242-6

Rok vydání: 2007

Počet stran: 242

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Na rozdíl od publikace z roku 2001 se tato kniha soustřeďuje pouze na diskontní míru pro oceňování podniku. Tuto diskontní míru rozebírá systematicky po jednotlivých složkách (základní pojmy a principy, kapitálová struktura, náklady cizího kapitálu, náklady vlastního kapitálu a jejich jednotlivé části: bezriziková výnosnost, riziková prémie počítaná různými způsoby). V každé části je pak zařazen jak výklad základních postupů, tak vybraných alternativnch přístupů, které jsou v současné době teprve předmětem vědeckého zkoumání u nás i ve světě. Do publikace je zařazen například relativně podrobný výklad možností pro stanovení bezrizikové výnosnosti, problematika kapitálové struktury pro diskontní míru, přístupy založené na implikovaných nákladech vlastního kapitálu, využití jistotních ekvivalentů výnosů a další témata. K publikaci je vytvořena internetová podpora, kde je možné získat především složitější příklady obsažené v publikaci jako soubor Excelu.


21. Ing. Zbyněk Zazvonil: Odhad hodnoty pozemků

Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemkůISBN: 978-80-245-1211-2

Rok vydání: 2007

Počet stran: 210

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Kniha představuje komplexní pohled na problematiku oceňování stavebních pozemků a obsahuje podrobný popis metod, technik, procedur a aplikací, které při jejich oceňování mohou přijít v úvahu. Publikace obsahuje i kapitoly vztahující se k nákladovému přístupu a věcné hodnotě, k dělení hodnoty nemovitostí na pozemky a stavby pro účely účetnictví a je v ní zařazena také kapitola o aplikačních možnostech statistiky, tentokrát na téma časové řady. Domníváme se, že zmíněná publikace naznačuje v mnohém směr, kterým by se mělo oceňování pozemků do budoucna ubírat, a že základní prvky jejího obsahu by měly patřit k profesní výbavě odhadců a znalců zaměřených na oceňování nemovitostí.


20. Ing. Karel Čada: Oceňování nehmotného majetku – 2. upravené vydání

Čada, K.: Oceňování nehmotného majetku - 2. vydáníISBN: 978-80-245-1187-0

Rok vydání: 2007

Počet stran: 110

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Jedná se o aktualizované vydání publikace Ing. Čady, předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, jejíž první vydání vyšlo v roce 2002. Ing. Čada má s nehmotným majetkem a jeho oceňováním mnohaleté zkušenosti. Čtenář v publikaci najde jednak přehled hlavních druhů nehmotného majetku, jejich charakteristiky a nejdůležitější právní souvislosti, jednak hlavní způsoby oceňování nehmotného majetku (zejména metodou licenční analogie) včetně ukázkových příkladů. Druhé vydání zahrnuje zejména řadu změn právních předpisů, ke kterým od prvního vydání došlo.


19. Doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc.: Oceňování strojů a výrobních zařízení

Makovec, J.: Oceňování strojů a výrobních zařízeníISBN: 2. aktual. vydání 978-80-245-1737-7 (1. vydání 80-245-1103-7)

Rok vydání: 2. aktual. vydání 2010 (1. vydání 2006)

Počet stran: 92

Cena:  –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace se zabývá oceňováním dlouhodobého movitého majetku, což je oblast velice málo pokrytá literaturou. Tato publikace známého specialisty na oceňování strojů a výrobních zařízení proto pokrývá prázdné místo na odborném trhu. Je určena především pro specialisty na oceňování technologických zařízení, ale může sloužit i jako velmi vhodný doplňující materiál pro odhadce podniků a nemovitostí. Je rozdělena do tří částí. První se zabývá nezbytnými pojmy souvisejícími s reprodukčním procesem hmotného majetku, druhá oblast shromažďuje základní poznatky z oceňování technologických zařízení a třetí část obsahuje některé dílčí pohledy na metodiku oceňování a popřípadě problémy, které mohou vést k upřesňování dosud používaných přístupů k oceňování.


18. Ing. Jan Jurečka, CSc.: Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku

Jurečka, J.: Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetkuISBN: 80-245-1074-X

Rok vydání: 2006

Počet stran: 73

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazeno 2. vydáním z roku 2007

Publikace je oproti první knížce Ocenění ochranné známky z roku 2000 zcela přepracovaná a odráží nové poznatky a zkušenosti, které autor od této doby načerpal. Kniha upozorňuje na postavení ochranné známky v rámci nehmotného majetku. Klade důraz na oceňování nehmotného majetku včetně ochranné známky s ohledem na ekonomickou situaci podniku jako celku. Snaží se utřídit a definovat jednotlivé druhy nehmotného majetku. Přestavuje různé metody pro ocenění ochranné známky, ale v upravené podobě oproti předchozí knize.


17. Ing. David Dušek, Ph.D.: Základy oceňování nemovitostí – 2. upravené vydání

Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostí - 2. vydáníISBN: 80-245-1061-8

Rok vydání: 2006

Počet stran: 134

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena 3. vydáním z roku 2010

Publikace poskytuje základní informace týkající se nemovitostí, jejich evidence a trhu s nemovitostmi a dále přehled hlavních metod pro oceňování pozemků a budov včetně základních principů oceňování věcných břemen a oceňování nemovitostí pro zvláštní účely. Oproti prvnímu vydání z roku 2004 obsahuje tato publikace především aktualizovanou kapitolu týkající se územního plánování a stavebního práva, rozšířenou problematiku vlivu zdanění nemovitostí na jejich tržní hodnotu a další drobnější úpravy. Text je doplněn řešenými příklady.


16. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.: Rozpočtování ve výstavbě

Hačkajlová, L.: Rozpočtování ve výstavběISBN: 80-245-0921-0

Rok vydání: 2005

Počet stran: 115

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace shrnuje poznatky z oblasti kalkulace a rozpočtování staveb, které běžně potřebuje ke své práci odhadce nemovitostí. Publikace Rozpočtování ve výstavbě je aktualizace původní publikace doc. Hačkalové, která vyšla v roce 1998 pod názvem Kalkulace a rozpčtování staveb. Jedná se o doprovodný text k přednáškám doc. Hačkajlové ve specializačních kursech Oceňování nemovitostí pořádaných IOM.


15. Jaroslav Šantrůček: Pohledávky, jejich cese a hodnota – 2. vydání

Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota - 2. vydáníISBN: 80-245-0873-7

Rok vydání: 2005

Počet stran: 198

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Jedná se o druhé, aktualizované a podstatně rozšířené vydání předchozí publikace z roku 2000. Obsahuje originální ucelenou a propracovanou metodiku pro oceňování pohledávek pro účely jejich cese. Velká pozornost je opět věnována různým faktorům, které hodnotu pohledávky ovlivňují, a způsobům, jak je do ocenění promítnout. Druhé vydání odráží zkušenosti autora s měnící se ekonomickou realitou v posledních letech. Některá metodická doporučení jsou proto oproti pět let staré verzi upravená, aby lépe odpovídala současnému stavu ekonomiky a trhu s pohledávkami. Knížka obsahuje také dvě rozsáhlé případové studie a naznačuje možnost využití regresní analýzy pro ocenění pohledávek.


14. Ing. David Dušek, Ph.D.: Základy oceňování nemovitostí

Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostíISBN: 80-245-0728-5

Rok vydání: 2004

Počet stran: 113

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena 2. vydáním z roku 2006

Publikace poskytuje základní informace týkající se nemovitostí, jejich evidence a trhu s nemovitostmi a dále přehled hlavních metod pro oceňování pozemků a budov včetně základních principů oceňování věcných břemen a oceňování nemovitostí pro zvláštní účely. Je velmi vhodná pro studenty a čtenáře, kteří se potřebují rychle a přehledně seznámit se základy tržního oceňování nemovitostí.


13. Doc. Ing. Rolf Grunwlad: Finanční analýza pro oceňování podniku – 2. vydání

Grünwald, R.: Finanční analýza pro oceňování podniku - 2. vydáníISBN: 80-245-0700-5

Rok vydání: 2004

Počet stran: 79

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace poskytuje čtenáři přehled metod finanční analýzy, objasnění vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů a interpretaci výsledků, a to do hloubky, která je účelná při oceňování podniku. První vydání publikace vyšlo v roce 2000, toto je nové aktualizované a přepracované vydání.


12. Doc. Ing. Rudolf Štefan, CSc.: Oceňování nemovitostí

Štefan, R.: Oceňování nemovitostíISBN: 80-245-0547-9

Rok vydání: 2003

Počet stran: 194

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena publikací Ing. Duška

Publikace byla sestavena z materiálů doc. Štefana. Zatímco menší publikace vydaná v roce 2002 se zabývala jen vybranými kapitolami z oceňování nemovitostí, tato publikace má více než dvojnásobný rozsah a čtenář zde najde ucelený výklad oceňování nemovitostí. Doc. Štefan byl známý svými vynikajícími pedagogickými schopnostmi, a proto věříme, že i tato publikace bude jak užitečnou pomůckou pro odhadce nemovitostí, tak i zdrojem potřebných informací pro ty, kteří s odhadci nemovitostí potřebují spolupracovat.


11. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.: Oceňování bank

Hrdý, M.: Oceňování bankISBN: 80-245-0424-3

Rok vydání: 2002

Počet stran: 141

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Jedná se o první českou publikaci, která se komplexně zabývá specifiky při oceňování komerčních bank a rozdíly oproti oceňování běžných podniků. Tímto zaměřením je tato publikace v našich podmínkách ojedinělá. Pojednává především o specifikách výnosového oceňování bank, ale dotýká se i specifik při tržním porovnání a při majetkovém oceňování komerčních bank.


10. Ing. Karel Čada: Oceňování nehmotného majetku

Čada, K.: Oceňování nehmotného majetkuISBN: 80-245-0347-6

Rok vydání: 2002

Počet stran: 103

Cena: –

Kde objednat: Vyprodáno, nahrazeno novým vydáním z roku 2007

Ing. Čada působí jako předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a s nehmotným majetkem a jeho oceňováním má mnohaleté zkušenosti. Čtenář v publikaci najde jednak přehled hlavních druhů nehmotného majetku, jejich charakteristiky a nejdůležitější právní souvislosti, jednak hlavní způsoby oceňování nehmotného majetku (zejména metodou licenční analogie) včetně ukázkových příkladů.


9. Doc. Ing. Rudolf Štefan, CSc.: Teorie oceňování nemovitostí – vybrané kapitoly

Štefan, R.: Teorie oceňování nemovitostí - vybrané kapitolyISBN: 80-245-0205-4

Rok vydání: 2002

Počet stran: 69

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace patří k posledním dokončeným textům doc. Štefana. Nejedná se o komplexní výklad oceňování nemovitostí, ale o zasvěcený a přehledný popis a rozbor vybraných klíčových záležitostí. V prvních kapitolách čtenář najde přehled pojmů podstatných pro oceňování nemovitostí, členění nemovitostí a informace o evidenci nemovitostí. Hlavní část je pak věnována především posouzení životnosti nemovitostí a výnosovému oceňování nemovitostí. V závěru jsou uvedeny i některé záležitosti věcné hodnoty nemovitostí.


8. Ing. Pavla Maříková, CSc. – prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.: Diskontní míra v oceňování

Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra v oceňováníISBN: 80-245-0295-X

Rok vydání: 2001

Počet stran: 101

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, částečně nahrazeno novou publikací z roku 2007

Publikace pojednává souhrnně o diskontní míře pro účely výnosového oceňování jednak podniku jako celku (část I), jednak nemovitostí (část II). Část týkající se podniku obsahuje určitý přehled přístupů k diskontní míře v různých zemích a pramenech a zejména pak doporučení a náměty jak stanovit diskontní míru v podmínkách ČR. Tato doporučení se zaměřují především na dvě oblasti určování nákladů vlastního kapitálu jako klíčové složky diskontní míry – metodu stavebnicovou a model oceňování kapitálových aktiv. Část věnovaná nemovitostem se soustřeďuje na některé složitější aspekty výnosového oceňování, především vtah požadované výnosnosti nemovitosti k odpisům a inflaci.


7. Jaroslav Šantrůček: Fúze, akvizice (obchodní právo a hodnota)

Šantrůček, J.: Fúze, akviziceISBN: 80-245-0235-6

Rok vydání: 2001

Počet stran: 129

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Kniha je jednou z prvních publikací, která se snaží postihnout dopady změn obchodního zákoníku na oblast spojování podniků. Tedy především fúzí a nepeněžitých vkladů (s důrazem na vklady celých podniků). K přednostem publikace patří snaha propojit hlediska právní s ekonomickou problematikou, především s oceňováním podniků a jejich majetku. Mezi nejzajímavější pasáže bezesporu patří návrh modelu pro oceňování různě velkých podílů na akciích podniků. Kniha přináší řadu myšlenek, které je třeba považovat za vlastní názor autora. Tyto myšlenky jsou však cenným podnětem pro odbornou ekonomickou diskusi v oblasti, kde dosud dominují názory pracovníků a úředníků ministerstva financí.


6. Ing. Jindřich Karpíšek, CSc.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů

Karpíšek, J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostůISBN: 80-245-0295-X

Rok vydání: 2002

Počet stran: 91

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Publikace se zaměřuje na zvláštnosti oceňování majetku těžebních podniků a ložisek nerostů. Text představuje velmi ojedinělou metodickou příručku, která zatím nemá v dostupné české ani zahraniční literatuře obdobu. Autorovi se podařilo dobře propojit technickou a ekonomickou stránku oceňování podniků v této specifické oblasti. Publikace vyšla poprvé v roce 2000. V roce 2002 vyšla v upravené podobě jako druhé vydání.


5. Ing. Jan Jurečka, CSc.: Ocenění ochranné známky

Jurečka, J.: Ocenění ochranné známkyISBN: 80-7079-983-8

Rok vydání: 2000

Počet stran: 67

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena novou publikací z roku 2006

Oceňování nehmotných aktiv je oblast, která českou literaturou není pokryta vůbec, v zahraniční literatuře lze na toto téma nalézt jen omezených počet knih. Tato publikace pokrývá část problematiky oceňování nehmotných aktiv, a to je oceňování ochranných známek. Čtenáři zde naleznou především přehled řady různých metod, kterými lze ochrannou známku ocenit.


4. Jaroslav Šantrůček: Pohledávky, jejich cese a hodnota

Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnotaISBN: 80-245-0019-8

Rok vydání: 2000

Počet stran: 84

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena 2. vydáním z roku 2005

Publikace obsahuje originální ucelenou a propracovanou metodiku pro oceňování pohledávek pro účely jejich cese. Metodika je však samozřejmě vhodná i pro jakýkoli jiný účel, kdy je potřebné co nejpřesněji ocenit pohledávku nebo soubor pohledávek. Publikace poskytuje zejména podrobný pohled na faktory, které se do ocenění pohledávek promítají, a zároveň se čtenář seznámí s jedním možným návodem, jak tyto faktory do ocenění zapracovat.


3. Doc. Ing. Rolf Grünwlad: Finanční analýza pro oceňování podniku

Grünwald, R.: Finanční analýza pro oceňování podnikuISBN: 80-245-0032-9

Rok vydání: 2000

Počet stran: 66

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena novým vydáním z roku 2004

Publikace poskytuje čtenáři přehled metod finanční analýzy, objasnění vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů a interpretaci výsledků, a to do hloubky, která je účelná při oceňování podniku.


2. Prof. Miloslav Jokl a kol.: Teorie oceňování nemovitostí

Jokl, M.: Teorie oceňování nemovitostíISBN: 80-7079-622-7

Rok vydání: 1999

Počet stran: 301

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji

Přednost této publikace spočívá především v tom, že klade důraz na zahraniční pohledy na oceňování nemovitostí (zejména anglosaské) a podává informace o mezinárodních odhadcovských organizacích.


1. Doc. Ludmila Hačkajlová: Kalkulace a rozpočtování staveb

Hačkajlová, L.: Kalkulace a rozpočtování stavebISBN: 80-7079-010-5

Rok vydání: 1998

Počet stran: 111

Cena: –

Kde objednat: Není v prodeji, nahrazena novou publikací z roku 2005

Publikace shrnuje poznatky z oblasti kalkulace a rozpočtování staveb, které odhadce nemovitostí běžně potřebuje ke své práci.