Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 15. listopadu/aktualizace bodu III. platná od 22.11.

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje rektorka s účinností od 15. listopadu 2021 (bod III. aktualizován 22. listopadu 2021) do odvolání toto opatření upravující provoz Vysoké školy ekonomické v Praze.

I. Obecné podmínky

Do areálu VŠE mohou vstupovat pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE (zejména na chodbách, klidových zónách a v prostorách knihoven) mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a je jich v jednom prostoru přítomno méně než 50,
 • akademické pracovníky a další učitelekteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova),
 • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby nebo pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie/videozáznamu při akcích organizovaných školou.

II. Postup při pozitivním testu na covid-19 nebo rizikovém kontaktu v prostorách VŠE

Studenti a zaměstnanci, kteří byli pozitivně testováni na covid-19 RT-PCR testem, kontaktují neprodleně svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny. Nahlásí tuto skutečnost rovněž na emailovou adresu karantena@vse.cz. Studenti z důvodu omluvení neúčasti na výuce informují shodně jako v případě jiné nemoci svoji studijní referentku, zaměstnanci svého nadřízeného.

Doporučujeme informovat rovněž své kolegy, resp. spolužáky, se kterými byla pozitivně testovaná osoba v posledních dnech v kontaktu po delší dobu bez ochranného prostředku dýchacích cest a bez dodržení min. vzdálenosti 1,5 metru.

Studenti a zaměstnanci, kteří se dostali do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na covid-19 RT-PCR testem, platí následující:

 • očkovaní a ti, co prodělali onemocnění covid-19 (a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní):
  • pokud jsou bez příznaků, nemusí absolvovat RT-PCR test na covid-19 a nemusí ani do karantény;
  • pokud mají příznaky onemocnění covid-19, musí absolvovat RT-PCR test na covid-19.
 • neočkovaní jsou povinni nastoupit do karantény, přičemž v tomto případě platí stejný postup jako v případě nemoci. Studenti z důvodu omluvení neúčasti na výuce informují příslušnou studijní referentku, která eviduje dobu karantény jako omluvenku v InSIS, a zaměstnanci bezodkladně informují svého nadřízeného.

III. Akademické obřady (kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob), kongresy, konference, studentské akce (kulturní, sportovní a podobné), pokud se účastní i jiné osoby, než studenti a zaměstnanci VŠE, a kurzy U3V

Maximální přípustný počet přítomných osob nesmí být vyšší než 100 % celkové kapacity míst k sezení v místnosti; všichni účastníci musí být usazeni, vzdálenost účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m. a mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Negativním výsledkem testu se mohou prokázat pouze:
  • osoby do dovršení 18 let věku, nebo
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci;[1] nebo
  • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
  • v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

IV. Stravovací služby

Provozovny stravovacích služeb, které slouží i pro veřejnost, jsou povinny kontrolovat splnění podmínek uvedených v bodu II.

V prostorách VŠE působí následující typy provozoven:

 • vysokoškolská stravovací zařízení (Žižkov – Menza AV Gastro, Pizza VŠEm, Zdravá výživa, Akademický klub VŠE, Umbrella pizza bar; Jižní město – závodní stravování AV Gastro; Jarov – Menza restaurant; Jindřichův Hradec – bufet) – studenti a zaměstnanci VŠE se prokazují identifikačními kartami;  u osob, které nejsou studenty nebo zaměstnanci VŠE je stravovací zařízení povinno kontrolovat bezinfekčnost všech zákazníků při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky, nejpozději před poskytnutím služby ;
 • prodej jídla s sebou (bufety, kavárna v atriu RB) – pokud neprobíhá konzumace na místě, není třeba prokazovat bezinfekčnost. Při konzumaci na místě platí ustanovení uvedené v bodě a).

V. Opatření po návratu ze zahraničí

Pokud studenti nebo zaměstnanci pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým nebo se středním rizikem nebo vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 jsou povinni postupovat podle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021 č.j. MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnanec/student nese veškerou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z opatření MZ ČR.