Časopis Oceňování

časopis OceňováníČasopis Oceňování byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Registrace

ISSN 1803-0785
Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 18051

Na 242. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaném dne 10. dubna 2009 zařazen do pozitivního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Webové stránky časopisu

http://ocenovani.vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague