-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace 1OC

Související stránky

Vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku (1OC) byla otevřena v roce 2000. Garantem je Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – katedra financí a oceňování podniku.

Podle Živnostenského zákona (zákon č. 455/1991) ve znění od roku 2004 představuje získání vysokoškolského vzdělání v oblasti oceňování splnění podmínky pro získání vázané živnosti v oblasti oceňování majetku. Studenti, kteří úspěšně složí státní zkoušku z oceňování podniku si tedy mohou u živnostenského úřadu zažádat o přidělení IČO a pracovat jako odhadci se specializací na oceňování podniku.

Soubory ke stažení

Termíny státních zkoušek

Den Datum Začátek Místnost
Čtvrtek 12. 4. 2018 10.00 VŠE
Čtvrtek 7. 6. 2018 10.00 VŠE
Středa 13. 6. 2018 10.00 VŠE
Čtvrtek 21. 6. 2018 10.00 VŠE

VŠE – místnost bude vždy před termínem uvedena v InSIS.

Pozor – státní zkouška se nyní bude skládat z písemného testu, jehož jádrem budou jeden až dva (podle obtížnosti) příklady probírané v předmětech 1FP405 (resp. 1FP305) a 1FP412 a otázky s volnými odpověďmi. Po opravení testů následuje ústní pohovor, který má podobu rozpravy nad testem a dalších doplňkových otázek v závislosti na výsledcích písemné části. Připomínáme, že ke zkoušce je nutná znalost nejen literatury, ale i přednášek a cvičení.

Vezměte si proto ke zkoušce klasickou kalkulačku. Kromě příkladů probíraných na cvičení a malých příkladů uváděných na přednáškách také doporučujeme vyzkoušet si cvičné příklady zařazené u předmětů 1FP405 a 1FP412 umístěné na internetové stránce u těchto předmětů.

Pokyny k přihlašování pro výše vypsané termíny:

 1. Státní zkoušku z vedlejší specializace si zaregistrujte v InSIS, najdete ji mezi mimosemestrálními předměty. Dejte pozor, abyste si ji zaregistrovali na semestr, ve kterém ji chcete skládat. (Pokud je možné se na sekretariátě hlásit na vypsané termíny, které již formálně spadají do následujícího semestru, a v InSIS v dané době registrace pro daný semestr ještě není zpřístupněna, přihlašte se nejprve na sekreteriátu a v InSIS se pak zaregistrujte dodatečně ihned, jak to bude možné).
 2. Pak se přijďte přihlásit na konkrétní termín na sekretariát KFOP, č. 116 NB, v úředních hodinách.
 3. Pokud před plánovaným termínem státní zkoušky ještě budete teprve skládat zkoušky za zbývající předměty z vedlejší specializace, přihlaste se na sekretariátě KFOP na termín státní zkoušky předběžně. Ihned jak budete mít všechny dílčí zkoušky složeny, potvrďte na sekretariátě definitivně Vaši účast (nebo neúčast) na termínu a předložte paní sekretářce (osobně nebo mailem) potvrzení pro skládání státní zkoušky. O toto potvrzení, které dokládá, že byly splněny všechny povinnosti nutné k připuštění ke státní zkoušce, student žádá elektronicky přes InSIS. Můžete si stáhnout návod k žádosti pro SZZ.
 4. Pokud jsou všechny vypsané termíny již plně obsazeny, paní sekretářka si neumístěné zájemce zapíše a po vypsání dalších termínů jim místa nabídne přednostně. Pozor ale, že tato nabídka platí vždy jen v rámci daného státnicového období, která jsou tři:
  a) září až prosinec,
  b) leden až začátek května,
  c) květen až červen.
  Studenti, kteří nevyužijí termíny v rámci daného období, se na další období musejí přihlásit znovu sami a jejich rezervační záznam zaniká.
 5. Pokud naopak na některém termínu zbývá místo a paní sekretářka na něj nemá další zájemce, uvolní toto místo v InSIS pro přímé přihlášení studenty.

Upozornění na vybrané předměty

Pro studenty vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku byl jako volitelný předmět zpřístupněn předmět KFOP: 1FP561 Speciální seminář. Tento předmět je především určen jako povinný předmět pro hlavní specializace F1 před psaním diplomové práce, ale některé kurzy v jeho rámci jsou využívány pro speciální výuku související s oceňováním podniku. Sledujte tedy aktuální informace pro každý semestr, který kurz tohoto předmětu by mohl být vhodný jako volitelný předmět pro vedlejší specializaci 1OC.

Informace pro období od ZS 2016/2017 dále:

V současné době je 1FP561 Speciální seminář využit pro výuku zaměřenou na téma Ekonomické poradenství v praxi, kterou vedou odborníci společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Cílem semináře je na pozadí životního cyklu společnosti představit základní druhy poradenských služeb typu corporate finance poskytovaných předními světovými poradenskými společnostmi. Seminář probíhá interaktivní formou a je doplněn o případové studie ilustrující promítnutí teoretických poznatků do praxe. Seminář tedy není zaměřen přímo na oceňování podniku, ale může rozšířit znalosti i studentům vedlejší specializace 1OC, proto je možné v případě zájmu o tuto oblasti si 1FP561 zapsat jako volitelný předmět vedlejší specializace.