Zahájeno přihlašování do čtyřsemestrálního studia OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU 2023 – 2025

Studijní obor je koncipován jako čtyřsemestrální studium celoživotního vzdělávání, který je již od roku 1993 pořádán Institutem oceňování majetku VŠE v Praze.

Studium je pořádáno jako distanční s odbornými dvoudenními konzultacemi, které probíhají prezenčně zpravidla dvakrát do měsíce v pátek odpoledne a sobotu po celý den. Výuku zajišťují lektoři z řad akademických pracovníků VŠE a z řad renomovaných odborníků z praxe.

Po úspěšném zakončení studia získá účastník osvědčení VŠE, které odpovídá požadavkům na získání živnostenského oprávnění dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, přílohy č. 2 pro předmět podnikání Oceňování majetku pro nehmotný majetek. Úspěšní absolventi studia tedy mohou získat živnostenské oprávnění k výkonu Oceňování majetku pro nehmotný majetek, pokud splňují i ostatní podmínky stanovené v aktuálním znění živnostenského zákona.

Osvědčení VŠE IOM je též dokladem o absolvování specializačního studia, které je jedním (nikoliv však jediným) z požadavků pro výkon znalecké činnosti v oboru ekonomika, odvětví oceňování movitých věcí nehmotných. Jmenování znalcem je ve výlučné kompetenci ministra spravedlnosti a podmínky pro přijetí žádosti o jmenování znalcem jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Informace o studiu

Přihláška ke studiu